اسیدیفایرها در تغذیه طیور

تثبیت میکروفلور دستگاه گوارش طیور و افزایش هضم و جذب مواد مغذی بیش از ۸۰ درصد هزینه تولید در بیشتر مزارع پرورش طیور مربوط به هزینه های خوراک است. بازده استفاده از خوراک مصرف شده ارتباط مستقیمی با رشد و سلامت دستگاه گوارش دارد، زیرا تمام فرآیندهای هضم و جذب در دستگاه گوارش که اندام عرضه کننده مواد مغذی در بدن تمام موجودات زنده شناخته میشود، صورت میگیرد. آنتی بیوتیکها برای سالیان متمادی به عنوان کنترل کننده شرایط دستگاه گوارش و محرک رشد در صنعت طیور مورد استفاده قرار گرفتهاند. با افزایش مقاومت عوامل بیماریزا به آنتی بیوتیکها و وضع قوانینی که استفاده از آنتی بیوتیکها را محدود میکند، استفاده از جایگزینهای مناسب برای این آنتی بیوتیکها طی سالیان اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. از جمله موفقترین این جایگزینها می توان به اسیدیفایرها (اسیدی کنندهها که به طور عمده از یک یا مخلوطی از اسیدهای آلی تشکیل میشوند)، پریبیوتیکها (به عنوان مثال مانانالیگوساکاریدها) و عصارههای اتری گیاهان (ترکیبات پلیفنولیک که از عصارهگیری از گیاهان بدست میآیند) اشاره کرد.

برای توضیحات بیشتر به فایل اضافه شده در انتهای متن مراجعه نمایید.