خوراک اکسترود قزل آلا و کپور

ماهیان پرورشی از جمله قزل آلا، خاویاری و کپور  به لحاظ نوع رژیم غذایی و مرفولوژی دستگاه گوارش  خصوصا روده باریک قدرت هضم خوبی ندارند همچنین در مورد  بخش عمده ای از جیره  شامل کربوهیدراتها پروسه اکستروشن قادر خواهد بود در شرایط دما و فشار زیاد و مالش و ورز غذا ،ژلاتینه شدن این مواد را افزایش قابل توجهی داده و قابلیت هضم قندها را به بیش از ۹۵ درصد برساند و این در حالیست که در سیستم پلت این رقم به حدود ۳۵ درصد می رسد. در شرایطی که ماهی از خوراک اکسترود متعادل تغذیه کند به شرط تامین کافی اکسیژن در محیط آبی استخر ، امکان ذخیره  انرژی بصورت چربی به حداقل ممکن می رسد یعنی سیستم  متابولیسم ماهی در جهت تولید بافت و گوشت پیش می رود نه به سمت ذخیره چربی احشایی و احیانا کبدی. چون در  این پروسه، خوراک بخوبی پخت می شود شمارش میکروبی و آلودگی احتمالی آن به حداقل ممکن می رسد و این عامل باعث می شود قطر دیواره روده نازکتر شده و امکان جذب مواد غذایی از طریق نفوذ بیشتر در دیواره روده افزایش یابد.

همچنین به دلیل افزایش قابلیت هضم غذا حجم فضولات تولید شده توسط ماهی به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش می یابد که این خود از طریق کاهش سطح آلودگی آب استخر ، امکان افزایش ظرفیت نگهداری بیوماس ماهی در مزرعه بااستفاده از مقدار معینی آب مقدور می کند. همچنین مصرف خوراک اکسترود باعث کاهش مصرف اکسیژن به ازای واحد وزن خوراک توسط ماهی شده و از این جهت نیز امکان افزایش ظرفیت نگهداری ماهی در استخر فراهم می شود. هر چند می توان عنوان نمود به لحاظ افزایش ظرفیت انرژی زایی خوراک اکسترود شده مقدار خوراک مصرفی نیز کاهش یافته و این خود باعث کاهش و بهبود ضریب تبدیل  غذایی خواهد شد علاوه بر آن ارتقاء سطح انرژی غذا و بهبود کیفیت آن سرعت رشد بیشتر و کوتاه شدن طول دوره رشد را در مزرعه باعث خواهد شد بنابراین می توان توسعه مصرف  بهینه خوراک اکسترود را زمینه ساز تحول اقتصادی و شکوفایی صنعت آبزی پروری سرد آبی در کشور دانست.

پس به طور خلاصه مزایای خوراک اکسترود رادر تیترهای ذیل می توان عنوان نمود:

-۱ افزایش سرعت رشد ماهی

-۲ بهبود ضریب تبدیل غذایی

-۳ افزایش مقاومت ماهی به بیماریها

-۴ کاهش فضولات و مواد دفعی در استخر

-۵ امکان تراکم پذیری بیشتر ماهی در استخر به دلیل کاهش نیاز به اکسیژن

-۶ بهره اقتصادی بیشتر بدلیل افزایش بهره وری مزرعه و کاهش قیمت تمام شده ماهی

 

 

 

آنالیز خوراک اکسترود ماهی کپور

  پیش آغازین آغازین پیش پرواری پرواری مولد
ترکیب شیمیایی
CP ۴۳-۴۰ ۴۱-۳۸ ۳۸-۳۵ ۳۷-۳۶ ۴۱-۳۷
Fat ۸-۴ ۸-۴ ۸-۴ ۸-۴ ۱۲-۹
Fiber ۶-۳ ۶-۳ ۷-۴ ۸-۴ ۸-۴
Ash ۱۱-۷ ۱۱-۷ ۱۱-۷ ۱۱-۷ ۱۱-۷
Moisture ۱۱-۵ ۱۱-۵ ۱۱-۵ ۱۱-۵ ۱۱-۵
P ۱.۵-۱ ۱.۵-۱ ۱.۵-۱ ۱.۵-۱ ۱.۵-۱