شرکت کشت و صنعت وافر رویش آرین در زمینه واردات و صادرات نهاده های کشاورزی ازجمله: ذرت، سویا، جو، گندم و آرد ۱۲ و ۱۸ درصد، دارای فعالیت وسیع و موفق بوده، لذا از شرکت های داخلی و خارجی معتبر جهت همکاری و عقد قرارداد دعوت بعمل می آید.