پایان دان: از ۳۶ روزگی تا آخر دوره پرورش استفاده شود.

 

آنالیز