کنسانتره ۲.۵ درصد مرغ گوشتی گلد

 

ترکیبات:متیونین ،لیزین،مواد معدنی و ویتامینه با فرمول اختصاصی،کولین کلراید ،دی کلسیم فسفات

کربنات کلسیم ،فیتاز،مولتی آنزیم،آنتی اکسیدان،کریر و افزودنی مجاز

افزایش راندمان تولید و کاهش ضریب تبدیل غذایی با تامین حداکثر اسید های متیونین و لیزین

در صورت سفارش مشتری استفاده از سایر افزودنی های مجاز و محرک رشد در کنسانتره استفاده می شود.

کنسانتره ۲.۵ درصد جوجه گوشتی
انرژی قابل متابولیسم kcal/kg ۱۰۰۰
پروتئین خام % ۸
کلسیم % ۱۱/۵
فسفر قابل دستری % ۵/۵
لیزین قابل هضم % ۲/۴
متیونین قابل هضم % ۶/۲
متیونین+سیستین قابل هضم % ۶/۳
ترئونین قابل هضم % ۰/۷